Obchodné podmienky pre e-shop

 

 • 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • - Nákup v našom internetovom obchode môžu uskutočňovať fyzické ako aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
  - Zaslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito VOP.
  - Predávajúci: zelený Dom Group, s.r.o. Zvolenská 16, 949 11 Nitra, IČO: 47486309 DIČ: 2023911923, IČ DPH: SK2023911923v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35638/Ncu: 2923903071/1100
  - Orgán dohľadu : Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, P.O.Box 49A, Staničná 9, 95050 Nitra 1, odbor technickej kontroly a ochrany spotrebiteľa, t.č.037/7720001, email nr@soi.sk
  - Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
  - Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu: www.zelenydom.wix.com/zahradnictvo

 

 • 2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

 • - Tovar si môže kupujúci objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode, prípadne si môže kupujúci tovar objednať emailom na adrese: info@zelenydom.com, poprípade telefonicky na tel. č. +421 948 635 675.
  - Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín v pracovné dni sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim. Overí objednávku, spôsob dopravy, prípadne upraví sumu za dopravu a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
  - Predávajúci si vyhradzuje právo použiť ilustračné obrázky vo svojom eshope. Rastlinstvo ponúkané na eshope shop.zelenydom.com môže mať v popise výšku a vzhľad daný len orientačne. Je to rastlinstvo a jeho výška, prípadne kvitnutie, opadanie listov a sfarbenie sa môže počas ročných období meniť.
  -Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje s dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky. 
  - Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
  - Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, email, fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, objednávka prostredníctvom eshopu tieto podmienky spĺňa automaticky. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru.

 

 • 3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY 

 • - Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov: 
    Pred prevzatím tovaru:
    - bankovým prevodom

 •   - platobnou kartou

 •   - poštovou poukážkou
    - platbou v hotovosti 
    Pri prevzatí tovaru:
    - poštovou, alebo kuriérskou dobierkou 
  - Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
  - V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra daňový doklad. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady. 
  - Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách. Všetky ceny sú uvádzané s DPH.
  - Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode, v čase objednania tovaru okrem tlačových chýb.

 

 • 4. DODACIE PODMIENKY 
  Tovar bude odoslaný kupujúcemu od 1 do 30 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

 • - Rastlinný materiál sa zasiela vždy v pondelok a stredu, v prípade odoslania v inom dni bude kupujúci kontaktovaný predávajúcim.
  - Ovocné dreviny prostokorenné sa zasielajú v závislosti od poveternostných a klimatických podmienok spravidla v období október až december, marec až máj.
  - Okrasné dreviny v kontajneroch a ovocné dreviny v kontajneroch sa zasielajú v závislosti od poveternostných a klimatických podmienok spravidla v období február až december.
  - V prípade, že pri vybranom tovare predávajúci určí dlhšiu dodaciu lehotu, tovar bude dodaný podľa tohto termínu.
  - Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
  - Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne porušená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke.   Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
  - Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďaľších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, je tovar majetkom predávajúceho! 
  - Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

  - Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:
          -  poštovné a balné  5 eur s DPH do 5 kg
          -  poštovné a balné  7,50 eur s DPH do 15 kg
          -  nad 15 kg podľa osobitnej platnej tarify
          -  pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje

  Pri objednávke nad 250 eur je poštovné a balné zdarma. V prípade okrasných drevín je dovoz tovaru do 30km od miesta prevádzky zdarma. Nad 30km je cena dopravy účtovaná podľa platnej tarify.

 •  

 

 • 5. VRÁTENIE TOVARU

 • - Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho.  Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.
  - Produkt nesmie byť poškodený. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou  formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. 
  - Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
  - Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za produkt, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.
  - Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.

 

 • 6. REKLÁMACIE

 • - Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
  - Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady, Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
  - Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, v originálnom obale.
  - Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu sa nevracajú.
  - Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
  - Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
  - Pri reklamácii rastlinného materiálu je vždy potrebné predložiť neujatý výpestok spolu s dokladom o doručení zásielky. Pri výsadbe výpestkov musia byť dodržané všetky agrotechnické postupy a podmienky výsadby a ošetrovania! Záruka sa nevzťahuje na poškodenie výpestkov pri preprave napr. zlomenie, prípadne preschnutie výpestkov z dôvodu meškania dobierky zavinenej prepravcom, pri nevhodnom ošetrovaní, pri poškodení ohryzom, prípadne mrazom a suchom, pri inom mechanickom poškodení.
  - Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

 

 • 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • - Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
  - Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
  - Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianského zákonníka. 
  - Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - telefonickú, vrátane ručne vypísanej objednávky, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 
  - Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 01. 2015.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

slivka-cacanska-lepotica.jpg

Aktuálna ponuka

OVOCNÉ STROMY